OPEN BODEMINDEX

Een­vou­dig en betaal­baar inzicht in bodem­kwa­li­teit en bodem­ver­be­te­ring.

 

CON­TACT

OPEN BODEMINDEX

Een­vou­dig en betaal­baar inzicht in bodem­kwa­li­teit en bodem­ver­be­te­ring.

 

CON­TACT

De open bode­min­dex geeft een beter beeld van de ont­wik­ke­ling van de bodem en de bodem­kwa­li­teit

Neder­land groeit op alle vlak­ken en de vraag naar voed­sel en drink­wa­ter groeit. De Neder­land­se (onder)grond wordt daar­om steeds inten­sie­ver gebruikt. Het wordt vol­ler, druk­ker, maar ook moet iede­re vier­kan­te meter grond effi­ci­ën­ter wor­den gebruikt en meer ople­ve­ren. Hier­door komt de kwa­li­teit van de bodem meer en meer onder druk te staan. Dit heeft op ter­mijn nega­tie­ve gevol­gen voor het inko­men van boe­ren en tuin­ders en de waar­de van de land­bouw­grond. Tege­lijk komt ook de kwa­li­teit van grond­wa­ter­bron­nen en daar­mee de betaal­baar­heid en betrouw­baar­heid van de drink­wa­ter­voor­zie­ning op de lan­ge ter­mijn in het geding.

Rabo­bank, de lei­den­de food- en agri­bank, a.s.r., ver­ze­ke­raar en de groot­ste pri­va­te land­bouw­grond­be­zit­ter van Neder­land en Vitens, het groot­ste drink­wa­ter­be­drijf van Neder­land wil­len de ken­nis over en het inzicht in de bodem­kwa­li­teit ver­gro­ten en het moni­to­ren van de kwa­li­teit ver­een­vou­di­gen. Het gaat om een bode­min­dex die op een een­vou­di­ge en betaal­ba­re manier ver­telt hoe de bodem­kwa­li­teit nu is en hoe deze kan wor­den ver­be­terd. De kwa­li­teit van de bodem is zo door de tijd te vol­gen en ook is te ver­ge­lij­ken met ande­re per­ce­len.

Met een open bode­min­dex ont­staat er een beter beeld van de ont­wik­ke­ling van de bodem en de bodem­kwa­li­teit in Neder­land. Uit­ein­de­lijk is ver­duur­za­ming van de bodem het doel, met als resul­taat dat agra­risch onder­ne­mers en de drink­wa­ter­voor­zie­ning daar­van pro­fi­te­ren. Deze bode­min­dex moet een breed geac­cep­teerd sco­rings­in­stru­men­ta­ri­um wor­den.

Op dit moment is de Open bode­min­dex een pro­ject in uit­voe­ring.

Hoe ziet de bode­min­dex er uit?

De bode­min­dex is een getal dat de kwa­li­teit van de bodem weer­geeft. De index is gecor­ri­geerd voor bodem­soort en het gebruiks­doel van de bodem. De index geeft een indi­ca­tie voor de ver­be­te­ring van de bodem­kwa­li­teit die nog moge­lijk is. Daar­toe is de haal­ba­re gewens­te situ­a­tie per bodem­soort bepaald door onder­zoe­kers. Op basis van metin­gen en beheers­maat­re­ge­len komen de bio­lo­gi­sche, fysi­sche en che­mi­sche indi­ca­to­ren in beeld.

Dat bete­kent dus dat onder ande­re de schim­mels en de aal­tjes, de tex­tuur, de nutrien­ten­toe­stand en het orga­ni­sche stof­ge­hal­te wor­den mee­ge­no­men (samen met vele ande­re indi­ca­to­ren). Per indi­ca­tor wordt de afstand tot de haal­ba­re gewens­te situ­a­tie weer­ge­ge­ven, bij­voor­beeld de hoe­veel­heid orga­ni­sche stof die nodig is voor een gezon­de­re bodem. Per indi­ca­tor wor­den aan­be­ve­lin­gen voor beheers­maat­re­ge­len gedaan die de sco­re kun­nen ver­be­te­ren, bij­voor­beeld meer orga­ni­sche stof toe­die­nen. De ver­schil­len­de indi­ca­to­ren bepa­len uit­ein­de­lijk de totaal­sco­re op de bode­min­dex. Lees meer

Waarin verschilt de bodemindex van andere bodemtools?

Bestaan­de bodem­tools zijn bij­na altijd gefo­cust op een spe­ci­fiek onder­deel van de bodem. Deze bode­min­dex houdt reke­ning met alle onder­de­len van de bodem­kwa­li­teit: de meet­ba­re bodem­ken­mer­ken, alge­me­ne loca­tie­ken­mer­ken en uit­ge­voer­de beheer­ken­mer­ken. Geen van de hui­di­ge bodem­tools is op dit moment in staat om auto­ma­tisch en gene­riek de agra­ri­sche bodem­kwa­li­teit door de tijd en ruim­te heen op een prak­ti­sche manier te ver­ge­lij­ken én boven­dien ook nog een duur­zaam han­de­lings­per­spec­tief aan te bie­den.

Betrokkenheid agrarische ondernemers en cruciale stakeholders

De tool is ont­wik­keld in nau­we samen­wer­king met agra­ri­sche onder­ne­mers, bodem­ex­perts en weten­schap­pe­lij­ke onder­zoe­kers. Op www.openbodemindex.nl/documentatie wordt inzicht gege­ven in de onder­lig­gen­de reken­re­gels. Via (onli­ne) over­leg met het gekwa­li­fi­ceer­de ont­wik­kel­team kan elke bodem­ex­pert, boer dan wel advi­seur een bij­dra­ge kan leve­ren aan ver­be­te­ring en prak­tijk­toet­sing van de index. De bode­min­dex onder­scheidt zich door het open karak­ter: ieder­een krijgt inzicht in de reken­re­gels en kan bij­dra­gen. Hoe meer agra­ri­sche onder­ne­mers mee doen, hoe meer waar­de deze tool krijgt.

Communicatielijn Open Bodemindex

Rabo­bank, a.s.r. en Vitens vor­men een bodem­co­a­li­tie en heb­ben zich als doel gesteld om in 2019 geza­men­lijk een open bode­min­dex te laten ont­wik­ke­len. Een bode­min­dex is een getal dat de kwa­li­teit van de bodem weer­geeft, opge­bouwd uit een bre­de set aan data van bodem­me­tin­gen en beheers­maat­re­ge­len. Met deze bode­min­dex, ont­wik­keld door een con­sor­ti­um van NMI, WUR en Farm­Hack, dra­gen zij bij aan gezon­de land­bouw­be­drij­ven, behoud van de waar­de van land­bouw­grond en een betaal­ba­re grond­wa­ter­win­ning.

Waarom zitten, Rabobank, a.s.r. en Vitens in de bodemcoalitie?

Het past in de tra­di­tie van a.s.r. als grond­be­leg­ger om te inves­te­ren in eeu­wig­heids­waar­de. De grond die wij bezit­ten ver­pach­ten wij lang­du­rig aan agra­ri­ërs en het is in ons bei­der belang dat er duur­zaam met de grond wordt omge­gaan. In het licht daar­van heb­ben wij dit ini­ti­a­tief omarmd.

Dick van den Oever

direc­teur Lan­de­lijk Vast­goed, a.s.r.

De bode­min­dex is een belang­rijk instru­ment om de land­bouw ver­der te hel­pen ver­duur­za­men. Hier­mee kun­nen we agra­ri­ërs voor­uit­hel­pen die bewust de keu­ze maken om op een ande­re manier te gaan boe­ren. Dat is belang­rijk voor het maat­schap­pe­lij­ke draag­vlak van de sec­tor. Boven­dien zijn ze er zelf ook bij gebaat, omdat de maat­re­ge­len die we nemen, goed zijn voor hun eigen grond.

Carin van Huet

direc­teur Food & Agri Neder­land, Rabo­bank

Samen met onze part­ners wer­ken we aan een scho­ne leef­om­ge­ving. Daar­bij hech­ten we ook groot belang aan goe­de samen­wer­king met de agra­ri­sche sec­tor. Alles wat er niet in onze grond­wa­ter­bron­nen terecht komt hoe­ven we er ook niet uit te zui­ve­ren. Met dit ini­ti­a­tief kun­nen we onze drink­wa­ter­voor­zie­ning betaal­baar hou­den.” 

Jelle Han­ne­ma

CEO, drink­wa­ter­be­drijf Vitens

Projectpartners

De Bodem­co­a­li­tie heeft een con­sor­ti­um van Wage­nin­gen Envi­ron­men­tal Research, Farm­hack en het Nutri­ën­ten Mana­ge­ment Insti­tuut gevraagd om hun ken­nis en exper­ti­se te bun­de­len.

Neem contact op met Open Bodemindex

12 + 3 =