OPEN BODEMINDEX

Een­vou­dig en betaal­baar inzicht in bodem­kwa­li­teit en bodem­ver­be­te­ring.

 

CON­TACT

OPEN BODEMINDEX

Een­vou­dig en betaal­baar inzicht in bodem­kwa­li­teit en bodem­ver­be­te­ring.

 

CON­TACT

De open bode­min­dex geeft een beter beeld van de ont­wik­ke­ling van de bodem en de bodem­kwa­li­teit

Neder­land groeit op alle vlak­ken en de (onder)grond wordt steeds inten­sie­ver gebruikt. De kwa­li­teit van de bodem komt onder druk te staan.

Met een open bode­min­dex ont­staat er een beter beeld van de ont­wik­ke­ling van de bodem en de bodem­kwa­li­teit in Neder­land. Uit­ein­de­lijk is ver­duur­za­ming van de bodem het doel, met als resul­taat dat agra­risch onder­ne­mers en de drink­wa­ter­voor­zie­ning daar­van pro­fi­te­ren.

De Open bode­min­dex is een pro­ject in ont­wik­ke­ling. De uit­rol fase is gestart.

Hoe ziet de bode­min­dex er uit?

De bode­min­dex is een getal dat de kwa­li­teit van de bodem weer­geeft. De index is gecor­ri­geerd voor bodem­soort en het gebruiks­doel van de bodem. De index geeft een indi­ca­tie voor de ver­be­te­ring van de bodem­kwa­li­teit die nog moge­lijk is. Daar­toe is de haal­ba­re gewens­te situ­a­tie per bodem­soort bepaald door onder­zoe­kers. Op basis van metin­gen en beheers­maat­re­ge­len komen de bio­lo­gi­sche, fysi­sche en che­mi­sche indi­ca­to­ren in beeld. De ver­schil­len­de indi­ca­to­ren bepa­len uit­ein­de­lijk de totaal­sco­re op de bode­min­dex. 

bekijk per­ce­len

De OBI is nu een wer­ken­de appli­ca­tie, die tot stand is geko­men met hulp van boe­ren die, als eer­ste gebrui­kers, feed­back gaven over de inhoud, vorm en de uit­wer­king. Nu zijn we op zoek naar gebrui­kers, zodat de OBI op gro­te schaal gebruikt kan wor­den

l

Doe mee!

Het open karakter

De Open bode­min­dex onder­scheidt zich door het open karak­ter: ieder­een krijgt inzicht in de reken­re­gels en kan bij­dra­gen. In de docu­men­ta­tie wordt inzicht gege­ven in de onder­lig­gen­de reken­re­gels. Invoer­ge­ge­vens, zoals bodem­mon­ste­r­ana­ly­ses, blij­ven van de boer. De uit­ein­de­lij­ke OBI-sco­re kun je delen, of niet, waar je zelf voor kiest.

Blijf op de hoog­te

Het laat­ste nieuws, oproe­pen om bij te dra­gen en meer infor­ma­tie ver­stu­ren we via de nieuws­brief. 

De Stichting

Het beheer van Open bode­min­dex is sinds maart 2021 in han­den van een onaf­han­ke­lij­ke stich­ting (lees hier meer). Daar­in heb­ben zit­ting de ini­ti­a­tief­ne­mers Rabo­bank, a.s.r. en Vitens, samen genoemd 'de  bodem­co­a­li­tie'. Een Raad van Des­kun­di­gen staat de stich­ting bij. Voor de ont­wik­ke­ling en uit­rol van het instru­ment Open bode­min­dex zorgt een con­sor­ti­um van NMI, WUR en Farm­Hack. In 2021 gaan steeds meer boe­ren de OBI gebrui­ken voor het moni­to­ren van hun bodem­kwa­li­teit.

 
 

Projectpartners

De Bodem­co­a­li­tie heeft een con­sor­ti­um van Wage­nin­gen Envi­ron­men­tal Research, Farm­hack en het Nutri­ën­ten Mana­ge­ment Insti­tuut gevraagd om hun ken­nis en exper­ti­se te bun­de­len.

Neem contact op met Open Bodemindex

10 + 1 =