INFORMATIE

meer info over de Open bode­min­dex.

 

INFORMATIE

Meer info over de Open bode­min­dex.

 

De Open bode­min­dex is de stan­daard voor het meten van bodem­kwa­li­teit

Neder­land groeit op alle vlak­ken en de (onder)grond wordt steeds inten­sie­ver gebruikt. De kwa­li­teit van de bodem komt onder druk te staan.
Met de Open bode­min­dex hou­den we zicht op bodem­kwa­li­teit in Neder­land en leren we wel­ke maat­re­ge­len effect heb­ben. Uit­ein­de­lijk is ver­duur­za­ming van de bodem het doel, met als resul­taat dat agra­risch onder­ne­mers en de drink­wa­ter­voor­zie­ning daar­van pro­fi­te­ren.

Waarin verschilt de bodemindex van andere bodemtools?

Bestaan­de bodem­tools zijn bij­na altijd gefo­cust op een spe­ci­fiek onder­deel van de bodem. Deze bode­min­dex houdt reke­ning met alle onder­de­len van de bodem­kwa­li­teit: de meet­ba­re bodem­ken­mer­ken, alge­me­ne loca­tie­ken­mer­ken en uit­ge­voer­de beheer­ken­mer­ken. Geen van de hui­di­ge bodem­tools is op dit moment in staat om auto­ma­tisch en gene­riek de agra­ri­sche bodem­kwa­li­teit door de tijd en ruim­te heen op een prak­ti­sche manier te ver­ge­lij­ken én boven­dien ook nog een duur­zaam han­de­lings­per­spec­tief aan te bie­den.

Betrokkenheid agrarische ondernemers en cruciale stakeholders

De tool is ont­wik­keld in nau­we samen­wer­king met agra­ri­sche onder­ne­mers, bodem­ex­perts en weten­schap­pe­lij­ke onder­zoe­kers. Op www.openbodemindex.nl/documentatie wordt inzicht gege­ven in de onder­lig­gen­de reken­re­gels. Via (onli­ne) over­leg met het gekwa­li­fi­ceer­de ont­wik­kel­team kan elke bodem­ex­pert, boer dan wel advi­seur een bij­dra­ge kan leve­ren aan ver­be­te­ring en prak­tijk­toet­sing van de index. De bode­min­dex onder­scheidt zich door het open karak­ter: ieder­een krijgt inzicht in de reken­re­gels en kan bij­dra­gen. Hoe meer agra­ri­sche onder­ne­mers mee doen, hoe meer waar­de deze tool krijgt.

OBI: WAT, WAAROM EN HOE?

In deze video geeft Gerard Ros een pre­sen­ta­tie en gaat in op

  • wat is de OBI?
  • van wie is de OBI?
  • waar­om is het belang­rijk?
  • hoe geeft OBI inzicht in bodem­kwa­li­teit?
  • wel­ke data wor­den gebruikt?

Bekijk ook onze faq sectie

Waarom zitten, Rabobank, a.s.r. en Vitens in de bodemcoalitie?

Het past in de tra­di­tie van a.s.r. als grond­be­leg­ger om te inves­te­ren in eeu­wig­heids­waar­de. De grond die wij bezit­ten ver­pach­ten wij lang­du­rig aan agra­ri­ërs en het is in ons bei­der belang dat er duur­zaam met de grond wordt omge­gaan. In het licht daar­van heb­ben wij dit ini­ti­a­tief omarmd.

Dick van den Oever

direc­teur Lan­de­lijk Vast­goed, a.s.r.

De bode­min­dex is een belang­rijk instru­ment om de land­bouw ver­der te hel­pen ver­duur­za­men. Hier­mee kun­nen we agra­ri­ërs voor­uit­hel­pen die bewust de keu­ze maken om op een ande­re manier te gaan boe­ren. Dat is belang­rijk voor het maat­schap­pe­lij­ke draag­vlak van de sec­tor. Boven­dien zijn ze er zelf ook bij gebaat, omdat de maat­re­ge­len die we nemen, goed zijn voor hun eigen grond.

Carin van Huet

direc­teur Food & Agri Neder­land, Rabo­bank

Samen met onze part­ners wer­ken we aan een scho­ne leef­om­ge­ving. Daar­bij hech­ten we ook groot belang aan goe­de samen­wer­king met de agra­ri­sche sec­tor. Alles wat er niet in onze grond­wa­ter­bron­nen terecht komt hoe­ven we er ook niet uit te zui­ve­ren. Met dit ini­ti­a­tief kun­nen we onze drink­wa­ter­voor­zie­ning betaal­baar hou­den.” 

Jelle Han­ne­ma

CEO, drink­wa­ter­be­drijf Vitens