DOE MEE

Waar kun je  aan bij­dra­gen

 

doe mee

Waar kun je aan bij­dra­gen

 

Kern­groep-boe­ren, pel­e­ton-boe­ren en advi­seurs

We zijn op zoek naar boe­ren om mee te den­ken. De ‘Kern­groep-boe­ren’ den­ken actief mee en geven hun mening. De ‘Pel­e­ton-boe­ren’ zijn wel gein­te­res­seerd in hun OBI sco­re, maar van hen wordt min­der feed­back ver­wacht. 

Daar­naast zoe­ken we pro­jec­ten of advi­seurs die bodem­kwa­li­teit wil­len meten

 

Kerngroep: obi score en meedenken

Ben je nieuws­gie­rig naar je OBI-sco­re, maar ook naar hoe de OBI voor boe­ren een nut­tig instru­ment gaat zijn? Heb je aar­dig­heid in IT, GIS, en gebrui­kers­ge­mak? Vind je het leuk om mee te den­ken hoe de OBI *voor de boer* zin­vol is? Of heb je juist je beden­kin­gen en kun je die onder­bou­wen? Dan ben je van har­te uit­ge­no­digd in de OBI Kern­groep. Je moet een aan­tal per­ce­len goed ken­nen en bereid zijn je bodem­ana­ly­ses aan het OBI-team beschik­baar te stel­len. Als OBI-team vra­gen we dan nadruk­ke­lijk je mening en feed­back en die nemen we mee in de vol­gen­de stap­pen. Het gaat je niet veel tijd kos­ten, een paar (telefoon)gesprekken en mis­schien een bij­een­komst. We begrij­pen dat je tijd kost­baar is en zoe­ken naar moge­lijk­he­den om het voor jou de moei­te waard te maken.
bie­den.

Eerste peleton: obi score

Ben je nieuws­gie­rig naar je OBI-sco­re? We kun­nen de sco­re voor je uit­re­ke­nen. Het eni­ge wat we van je vra­gen is om een bodem­ana­ly­se met het OBI-team te delen. De data blij­ven ver­trou­we­lijk en wor­den niet met ande­ren gedeeld. 

Adviseurs en projecten

We zoe­ken ook pro­jec­ten of advi­seurs die boe­dem­kwa­li­teit wil­len meten en zo mee­hel­pen de OBI beter te maken. We den­ken graag mee hoe de OBI-sco­re nut­tig in te zet­ten. 

Meld je aan door een email te sturen

15 + 4 =