DOE MEE

Waar kun je  aan bij­dra­gen

 

doe mee

Waar kun je aan bij­dra­gen

 

Kern­groep-boe­ren, pel­e­ton-boe­ren en advi­seurs

We zijn op zoek naar boe­ren om mee te den­ken. De ‘Kern­groep-boe­ren’ dach­ten de afge­lo­pen tijd actief mee en gaven hun mening. De ‘Pel­e­ton-boe­ren’ die we nu zoe­ken zijn wel gein­te­res­seerd in hun OBI sco­re, maar van hen wordt min­der feed­back ver­wacht. 

Daar­naast zoe­ken we pro­jec­ten of advi­seurs die bodem­kwa­li­teit wil­len meten

 

Kerngroep: obi score en meedenken

De kern­groep die de afge­lo­pen tijd meedacht was nieuws­gie­rig naar hun OBI-sco­re, maar ook naar hoe de OBI voor boe­ren een nut­tig instru­ment kan zijn. Ze dach­ten mee over het nut en de gebruiks­mo­ge­lijk­he­den en deel­den hun beden­kin­gen.  Hier­mee is de OBI weer een stap ver­der geko­men.

Eerste peleton: obi score

Ben je nieuws­gie­rig naar je OBI-sco­re? We kun­nen de sco­re voor je uit­re­ke­nen. Het eni­ge wat we van je vra­gen is om een bodem­ana­ly­se met het OBI-team te delen. De data blij­ven ver­trou­we­lijk en wor­den niet met ande­ren gedeeld. 

Adviseurs en projecten

We zoe­ken ook pro­jec­ten of advi­seurs die boe­dem­kwa­li­teit wil­len meten en zo mee­hel­pen de OBI beter te maken. We den­ken graag mee hoe de OBI-sco­re nut­tig in te zet­ten. 

Meld je aan door een email te sturen

11 + 4 =