DOE MEE

Laat je OBI sco­re uit­re­ke­nen

 

doe mee

Laat je OBI sco­re uit­re­ke­nen

 

De OBI appli­ca­tie is onli­ne

Met dank aan een kern­groep boe­ren die de afge­lo­pen tijd actief mee gedacht heb­ben is gewerkt aan het nut en de gebruiks­mo­ge­lijk­he­den van de appli­ca­tie. Ver­vol­gens is een pelo­ton boe­ren in staat gesteld de onli­ne ver­sie te tes­ten. Dit is op dit moment nog werk in uit­voe­ring en we zijn dus nog op zoek naar boe­ren met inte­res­se in hun sco­re. Daar­naast zoe­ken we pro­jec­ten of advi­seurs die bodem­kwa­li­teit wil­len meten.

 

De online applicatie

De onli­ne appli­ca­tie is te vin­den op: https://tools.wenr.wur.nl/obi/

Op deze web­si­te kunt u zich regi­stre­ren. u ont­vangt daar­na een email met instruc­ties over het mach­ti­gings­for­mu­lier wat u naar euro­fins op moet stu­ren. Zodra de euro­fins gege­vens bij ons bin­nen zijn bere­ke­nen we de sco­re van uw per­ce­len en ont­vangt u een email dat u deze kunt bekij­ken. De data blij­ven ver­trou­we­lijk en wor­den niet met ande­ren gedeeld.

Als u niet inge­logd bent krijgt u wel een sco­re van per­ce­len te zien, maar dit is geen accu­ra­te beschrij­ving, omdat gebruik is gemaakt van gebieds­ge­mid­del­de bode­mei­gen­schap­pen.

HANDLEIDING EN UITLEG BEGRIPPEN

Komt u er niet uit in de appli­ca­tie, bekijk dan eens de hand­lei­ding. In deze inter­ac­tie­ve pdf kunt u door­klik­ken en krijgt u meer infor­ma­tie.

Voor meer infor­ma­tie over de gebruik­te ter­men kunt u kij­ken bij de uit­leg van de begrip­pen.

Wilt u alles weten over de onder­lig­gen­de bere­ke­nin­gen, kijk dan eens in de facts­heets

Adviseurs en projecten

We zoe­ken ook pro­jec­ten of advi­seurs die boe­dem­kwa­li­teit wil­len meten en zo mee­hel­pen de OBI beter te maken. We den­ken graag mee hoe de OBI-sco­re nut­tig in te zet­ten. 

Heb je nog vragen? Stuur een email

7 + 11 =