FAQs

Veel­ge­stel­de vra­gen

 

FAQs

Veel­ge­stel­de vra­gen

 

FAQs

Hier­on­der vind je ant­woord op veel­ge­stel­de vra­gen. Van het nut van een OBI sco­re, de ont­wik­ke­lin­gen in de open bode­min­dex tot ant­woor­den over mee­doen.

Meest gestelde vragen

first row closed-not displayed

Now open the first tog­gle and go to the advan­ced tab. Under Cus­tom CSS > Main Ele­ment fill in the fol­lo­wing CSS:

display: none; 

Wat is OBI?

Open bode­min­dex is een stan­daard voor het meten en inter­pre­te­ren van bodem­kwa­li­teit van agra­ri­sche per­ce­len. OBI is ont­wik­keld in samen­wer­king met alle bodem­des­kun­di­gen van Neder­land. Bekijk hier een kor­te ani­ma­tie­film

Waarin verschilt deze bodemindex van andere bodemtools?

Bestaan­de bodem­tools zijn bij­na altijd gefo­cust op een spe­ci­fiek onder­deel van de bodem, hou­den maar heel beperkt reke­ning met de rela­tie tot een goe­de gewas­pro­duc­tie en de beno­dig­de input kost geld. Bij de OBI is dat anders. De OBI levert maat­werk door voor elk per­ceel in kaart te bren­gen wat de gewens­te situ­a­tie is om het bouw­plan ook voor de toe­komst maxi­maal te onder­steu­nen. Daar­bij wordt geke­ken naar alle belang­rij­ke pro­ces­sen in de bodem die er voor zor­gen dat er vol­doen­de nutri­ën­ten en water beschik­baar zijn en ook dat het bodem­le­ven actief een bij­dra­ge kan leve­ren aan een sta­bie­le gewas­op­brengst. De OBI brengt even­tu­e­le knel­pun­ten in beeld en geeft ver­vol­gens advies hoe deze knel­pun­ten kun­nen wor­den opge­lost. Omdat de OBI gebruikt maakt van bestaan­de data (van­uit het agra­risch labo­ra­to­ri­um) en open­ba­re data, is het gebruik van de OBI gra­tis voor elke boer. Er zijn geen extra kos­ten nodig.  

Welke factoren wegen mee?

Een set van 21 indi­ca­to­ren waar­over weten­schap­pe­lijk over­een­stem­ming is dat ze belang­rijk zijn voor de bodem­kwa­li­teit. Deze indi­ca­to­ren laten zien hoe een bodem de gewas­pro­duc­tie onder­steunt: via het leve­ren van nutri­ën­ten en water, de opbouw van orga­ni­sche stof, en het bie­den van ziek­te­we­rend­heid. De OBI kent een waar­de­ring toe aan deze bodem­func­ties. Alle reken­re­gels zijn open­baar en zijn in 2021 nader weten­schap­pe­lijk en in de prak­tijk getoetst.

Hoe wordt een OBI-score berekend?

Per per­ceel, op basis van bestaan­de bodem­ana­ly­ses over een reeks van 10 jaar, en op basis van een aan­tal vra­gen over beheers­maat­re­ge­len. Opti­o­neel kun­nen ook gege­vens van de Bodem­Con­di­tie­Sco­re gebruikt wor­den.

Wordt het verplicht om de OBI te berekenen?

Nee. Het is wel de hoop dat grond­ei­ge­na­ren het zelf nut­tig vin­den om de sco­re te bepa­len. Wel kan het zo zijn dat zaken­part­ners van boe­ren vra­gen om een OBI-sco­re als tegen­pres­ta­tie voor finan­ci­ë­le belo­nin­gen of beleids­ruim­te.

Waarom steken de bedrijven die het initiatief nemen hier geld in?

Deze bedrij­ven wil­len in staat zijn tot een onder­bouwd ant­woord op vra­gen als: gaat de kwa­li­teit van Neder­land­se bodems ach­ter­uit of voor­uit? Dit is van belang voor hun toe­kom­sti­ge busi­ness. Tege­lijk wil­len ze de boe­ren in Neder­land onder­steu­nen om con­creet maat­werk moge­lijk te maken voor een duur­za­me land­bouw­pro­duc­tie, zodat het moge­lijk blijft om ook in de toe­komst vol­doen­de opbrengst te rea­li­se­ren. Met oog voor de kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving. De bedrij­ven heb­ben de OBI in 2021 over­ge­dra­gen aan een onaf­han­ke­lij­ke stich­ting.

Zijn er voor mij als boer kosten verbonden aan het berekenen van een OBI score?

Aan de ana­ly­se van bodem­mon­sters zit­ten de gebrui­ke­lij­ke kos­ten. Het bere­ke­nen van de OBI is zon­der kos­ten voor de indi­vi­du­e­le boer. Natuur­lijk kost het onder­houd en door­ont­wik­ke­len van de OBI appli­ca­tie wel geld. De onaf­han­ke­lij­ke stich­ting die het beheer doet van de OBI werkt samen met orga­ni­sa­ties, bedrij­ven en pro­jec­ten die bodem­kwa­li­teit belang­rijk vin­den en daar­om ook mee­be­ta­len.

Het heet OPEN bodemindex, is mijn score dan ook open? En hoe zit het met data en persoonsgegevens?

De reken­re­gels zijn open, omdat we het belang­rijk vin­den om bodem­kwa­li­teit op een uni­for­me en weten­schap­pe­lijk geborg­de manier te kun­nen beoor­de­len. Anders is het onmo­ge­lijk om bodem­kwa­li­teit tus­sen per­ce­len en over de jaren goed met elkaar te ver­ge­lij­ken. De data is NIET open en wordt bevei­ligd opge­sla­gen op een plek waar alleen de gebrui­ker bij kan.

Hoe we omgaan met de ver­wer­king van bodem­da­ta en per­soons­ge­ge­vens is na te lezen in deze pri­va­cy­ver­kla­ring.

 

Wat is de relatie met Bodemindicatoren landbouwgronden?

In opdracht van LNV heeft Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty & Research (WUR) in 2019 de Bode­min­di­ca­to­ren voor Land­bouw­gron­den in Neder­land (BLN) vast­ge­steld. Deze set indi­ca­to­ren geeft aan wel­ke bodem­ana­ly­ses nodig zijn om iets zin­vols te zeg­gen over de kwa­li­teit van de bodem. Voor ver­schil­len­de agra­ri­sche sec­to­ren zijn refe­ren­tie­waar­den afge­leid (veel voor­ko­men­de waar­den). Over deze set zijn weten­schap­pers het eens: dit zijn de para­me­ters die ertoe doen. De genoem­de para­me­ters zijn ook opge­no­men in de OBI. de OBI maakt daar­naast ook gebruik van extra gege­vens die stan­daard bij agra­ri­sche labo­ra­to­ria wor­den ver­za­meld en infor­ma­tie uit open­ba­re data­bron­nen (zoals bouw­plan, bodem­ty­pe, grond­wa­ter­trap). In aan­vul­ling op de BLN doet de OBI ook een uit­spraak over streef­waar­des: hoe ziet een opti­ma­le bodem eruit op elke plek in Neder­land.

Wat is het nut van de OBI?

De bodem­kwa­li­teit is de basis van een duur­zaam land­bouw­be­drijf. Tege­lij­ker­tijd zijn er veel zor­gen over een afne­men­de bodem­kwa­li­teit als gevolg van ver­an­de­rin­gen in het kli­maat, de steeds zwaar­der wor­den­de machi­nes en het mest­be­leid. Inzicht in de bodem­kwa­li­teit helpt onder­ne­mers om hun bouw­plan, drai­na­ge en bemes­ting zo vorm te geven dat ook in de toe­komst het moge­lijk blijft om vol­doen­de opbrengst te rea­li­se­ren, met mini­ma­le ver­lie­zen van nutri­ën­ten naar grond- en opper­vlak­te­wa­ter. De uni­for­me en weten­schap­pe­lij­ke metho­diek zorgt ook voor een ste­vi­ge basis om aan oplos­sin­gen te wer­ken. Tege­lij­ker­tijd biedt de OBI-appli­ca­tie een moge­lijk­heid voor de boer om gege­vens op een sys­te­ma­ti­sche manier bij te hou­den en zo de kwa­li­teit van de bodem te moni­to­ren. De OBI wil grond­ei­ge­na­ren en ‑gebrui­kers in staat stel­len hier een begin mee te maken. Zo leren we ook meer over het effect van bepaal­de maat­re­ge­len. Elke deel­ne­mer helpt zo ook mee met de ont­wik­ke­ling van nieu­we ken­nis. Om de bodem nog beter te kun­nen behe­ren.

OBI tijdlijn.…

In samen­wer­king met boe­ren en met part­ners is in 2021 de OBI-sco­re bere­kend voor veel meer per­ce­len met als doel de kwa­li­teit van de reken­re­gels te toet­sen en tes­ten hoe dit bruik­baar is. In de eer­ste plaats voor boe­ren.

Boe­ren en hun per­ce­len staan cen­traal, want als boe­ren de OBI niet waar­de­ren gaat de OBI niet gebruikt wor­den. In 2020 is een eer­ste appli­ca­tie opge­zet waar je bin­nen 5 minu­ten inzicht krijgt in de bodem­kwa­li­teit. Met de gebrui­kers eva­lu­e­ren we hoe de OBI-appli­ca­tie ver­der vorm moet krij­gen om het gebruik ervan zo gemak­ke­lijk moge­lijk te maken. 

Hoe kan ik de OBI score van mijn percelen laten uitrekenen?

Bij de onli­ne appli­ca­tie kunt u zich regi­stre­ren: https://tools.wenr.wur.nl/obi/ U dient dan ook een mach­ti­ging naar euro­fins te stu­ren zodat wij uw data kun­nen gebrui­ken om de sco­re uit te reke­nen.

Op dit moment is het alleen voor Euro­fins gebrui­kers moge­lijk om OBI te laten uit­re­ke­nen. Dit gaat name­lijk met behulp van een auto­ma­ti­sche data­k­op­pe­ling. In de toe­komst wil­len we ook ande­re labs aan­slui­ten, maar zover zijn we nu nog nog niet.

 

Kan ik uitleg krijgen hoe de online applicatie werkt?

Er is een hand­lei­ding gemaakt om snel aan de slag te gaan met de onli­ne OBI-tool. Bekijk hier de hand­lei­ding.

Waar vind ik uitleg over de OBI resultaten?

Uit­leg van de gebruik­te begrip­pen in je OBI resul­ta­ten vind je op de vol­gen­de pagi­na: 

uitleg_resultaten

Hoe kan ik betrokken zijn?

 

Laat uw OBI sco­re uit­re­ke­nen ('hoe?' dat leest u hier). Het helpt ons als u ons uw feed­back stuurt.

Ook als u of uw bedrijf kan­sen ziet om samen bij te dra­gen aan de open bode­min­dex horen we dat graag.

Om op de hoog­te te blij­ven kunt u zich inschrij­ven voor onze nieuws­brief. 

 

Hoe kom ik meer te weten?

Heb je inte­res­se of wil je op de hoog­te gehou­den wor­den? Je bent waar­schijn­lijk al inge­schre­ven voor onze nieuws­brief en kent wel­licht al de info over de Open bode­min­dex op onze web­si­te openbodemindex.nl

Neem con­tact met ons op. info@openbodemindex.nl

Neem contact op met Open Bodemindex

11 + 15 =